Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mega Collections B.V.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

• Verkoper: Mega Collections B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden;
• Koper: de wederpartij van verkoper, de afnemer;
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper.

Artikel 2 Algemeen 
2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verkoper en koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
2.2 Indien hierna wordt gesproken over koop en verkoop is het aannemen en verrichten van diensten, in de meest ruime zin van het woord, daaronder eveneens begrepen.

2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, ongeacht of de voorwaarden van koper eerder of later aan verkoper worden gepresenteerd dan dat zij haar voorwaarden aan koper heeft gepresenteerd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.5 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard. 

2.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden dan wel in de overeenkomst ten opzichte van de voorwaarden afwijkende bepalingen zijn opgenomen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen/Orders/Prijzen 
3.1 Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 

3.2 De aanbiedingen geschieden steeds uit voorraad en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.

3.3 Gegevens of drukwerken die verkoper aan de (aspirant) koper toezend, binden haar niet. Verkoper is dan ook niet gebonden te leveren tegen een in de
offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.

3.4 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij door ondertekening van de orderbon/bestelling daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.5 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten nadat verkoper schriftelijk een order/bestelling van koper heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af magazijn verkoper van de verkochte goederen door verkoper aan koper heeft plaatsgevonden.

3.6 Overeenkomsten die worden gesloten door bemiddeling van vertegenwoordigers of tussenpersonen worden eerst van kracht na schriftelijke bevestiging van verkoper. Indien in dat geval de inhoud van de overeenkomst niet binnen 10 dagen na de schriftelijke bevestiging van verkoper gemotiveerd wordt ontkend, wordt de bevestiging van verkoper geacht de overeenkomst juist weer te geven.

3.7 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.8 Verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

3.9 Indien na het uitbrengen van een offerte geen overeenkomst tot stand komt, heeft verkoper het recht om alle door haar gemaakte kosten te factureren aan koper. Koper dient op het eerste verzoek van verkoper de door verkoper uitgebrachte offerte met eventuele tekeningen, ontwerpen en berekeningen aan verkoper te retourneren.

3.10 De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten gelden voor levering af magazijn verkoper, in Euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3.11 Verkoper mag na 2 maanden prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen van meer dan 5% hebben plaatsgevonden.

3.12 Verkoper kan haar verkoopprijzen eveneens aanpassen indien zij op verzoek van koper in andere valuta dan in Euro’s heeft gefactureerd en de koers van omwisseling ten nadele van verkoper is gewijzigd in de periode tussen prijsopgave en facturering.

3.13 Verkoper is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen.

3.14 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. 

Artikel 4 Levering 
4.1 De wijze van levering wordt bepaald door verkoper. Levering geschiedt steeds aan het bij verkoper laatst bekende door koper opgegeven afleveradres van koper.

4.2 Indien levering franco is overeengekomen, betekent dit dat in de overeengekomen prijs het vervoer van goederen af magazijn verkoper tot afleveradres koper is inbegrepen. Indien geleverd wordt onder rembours, brengt verkoper steeds rembourskosten in rekening bij koper.

4.3 Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

4.4 Het tijdstip voor levering wordt bij overeenkomst tussen verkoper en koper bij benadering vastgelegd. Indien verkoper een termijn of datum voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

4.5 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren.

4.6 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Indien koper niet binnen twee maanden afneemt, is verkoper gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is verkoper gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die verkoper bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van koper.

4.7 In geval van levering op afroep zonder dat daarbij termijnen door partijen zijn overeengekomen, kan verkoper koper sommeren om voor een door verkoper te noemen termijn van ten hoogste een maand de goederen af te nemen.

4.8 Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

4.9 Een afwijking van 10% meer of minder van de te leveren hoeveelheden is toegestaan.

4.10 Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren. Een afkeuring van een deellevering geeft geen recht om de resterende leveringen te beëindigen.

4.11 De koper staat verkoper uitdrukkelijk toe om de levering van de goederen te delegeren aan een derde. Op dergelijke leveringen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 5 Modellen/Afbeeldingen
5.1 De in de aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.

5.2 Is aan koper een monster/afbeelding getoond, dan gaan partijen er vanuit dat dit als aanduiding is getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

Artikel 6 Onderzoek/Reclames
6.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Zichtbare gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend en telefonisch binnen 24 uur te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn.

6.2 Eventuele tekorten behoren tevens binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.

6.3 Koper dient verkoper, ingeval van een reclame als voormeld, onverwijld doch uiterlijk binnen voormelde termijnen, uit te nodigen zodat verkoper de reclamatie kan controleren.

6.4 Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.5 Na het verstrijken van de reclametermijn wordt de koper geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd. De ondertekening van een eenmalige machtiging tot automatische incasso van het factuurbedrag strekt eveneens tot bewijs van ontvangst van de goederen en de goedkeuring daarvan.

6.6 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.

6.7 Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking.

6.8 Een breukpercentage tot en met 2% in de door koper afgenomen producten, is voor rekening en risico van koper. Bij een breukpercentage van meer dan 2%, komt het percentage boven de 2% voor rekening van verkoper.

6.9 De navolgende situaties kunnen eveneens nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
• afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10%;
• de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;
• reclames over de kleurechtheid en de wasbaarheid van producten;
• reclames ten aanzien van goederen die verwerkt zijn;
• reclames ten aanzien van goederen die gebruikt zijn;
• reclames in verband met verborgen gebreken.

6.10 Indien een klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde naar haar keuze herstellen, vervangen of de betreffende factuur voor het gehonoreerde bedrag crediteren. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel 7 Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2 Indien op rekening wordt geleverd is koper gebonden aan de boekingen van verkoper en wel in die zin dat hij, behoudens tegenbewijs deze boekingen als juist zal hebben te erkennen.

7.3 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.4 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van koper, dood van koper, overdracht of staking van de onderneming van koper, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.

7.5 Betaling dient aan verkoper te geschieden, tenzij verkoper haar vordering op koper heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is zal verkoper koper schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde.

7.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 8 Incassokosten
8.1 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van 350,00, zegge: driehonderdvijftig euro.

8.2 Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen.

9.2 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 van het Burgerlijk Wetboek tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek opgenoemde, die verkoper dan uit welke hoofde dan ook nog tegen de koper mocht hebben. Op eerste verzoek van verkoper zal de wederpartij zijn medewerking verlenen het pandrecht middels registratie te effectueren.

9.3 De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren. De koper is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan verkoper op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de koper op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra verkoper te kennen geeft dit te wensen, door de koper aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van verkoper tegen de koper.

9.4 Indien de koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper tekortschiet of verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

9.5 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren, door te verkopen of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

9.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

9.7 Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Voormelde zaken mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt en evenmin zonder toestemming van verkoper op enigerlei wijze aan derden tot zekerheid worden verstrekt.

9.8 De koper verbindt zich, vorderingen die hij tegen haar afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. De koper verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra verkoper de wens daartoe te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen de koper.

9.9 Koper kan met een derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.

9.10 Door subrogatie als bedoeld in lid 9 van dit artikel levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs gesubrogeerde derde.

9.11 Subrogatie in de vordering door en overgang van voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in de leden 9 en 10 van dit artikel laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomsten.

9.12 Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

9.13 Het eigendomsvoorbehoud van verkoper strekt zich ook uit tot de door koper betaalde goederen en over de, al dan niet betaalde, goederen waaraan koper of derden namens koper enige bewerking hebben verricht. Deze goederen worden, voor zover nodig, reeds nu door koper aan verkoper tot zekerheid overgedragen.

9.14 Voor zover koper de goederen van verkoper al dan niet bewerkt aan derden in eigendom heeft overgedragen en met betrekking tot die goederen een vordering op deze derden heeft, is hij indien verkoper dat wenst verplicht om de betreffende vordering, in het kader van de aan verkoper te verschaffen zekerheid of te verrichten betaling, per omgaande aan verkoper over te dragen.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding
10.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
  • koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

10.2 Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.4 De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt tussentijds onmiddellijk en van rechtswege indien de wederpartij (koper) in staat van faillissement geraakt, aan hem surséance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, dan wel tot (executoriale) verkoop van het bedrijf van de wederpartij wordt overgegaan en juiste nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst niet gegarandeerd wordt, mits een regeling is overeengekomen waarbij de rechten en verplichtingen zoals overeengekomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst zijn overgedragen aan een nieuwe wederpartij (koper) dit in overleg met verkoper.

10.5 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Annulering
11.1 Indien koper, nadat een overeenkomst met verkoper tot stand is gekomen en voordat verkoper aan koper heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 30% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

11.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden.

11.3 Speciaal voor koper ingekochte zaken kunnen niet geannuleerd worden.

11.4 Indien koper inmiddels de orderprijs aan verkoper heeft betaald, wordt bij annulering voor terugbetaling aan koper van de orderprijs minus 30% en de vrachtkosten zorggedragen.

Artikel 12 Garantie
12.1 De door verkoper geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld.

12.2 Deze garantie is beperkt tot:

  • productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag;
  • leveringen aan kopers binnen de EU;
  • tot vervanging van de zaak;
  • 8 dagen na levering tenzij anders is overeengekomen.

12.3 Deze garantie vervalt:

  • bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een koper of een derde aan of van het geleverde;
  • bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven.

12.4 De garantie is in alle gevallen beperkt tot de fabrieksgarantie.

12.5 In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie.

12.6 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Verkoper sluit alle aansprakelijkheid voor leveringen aan kopers buiten de EU uit.

13.2 Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst.

13.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door koper of een derde.

13.6 Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is.

13.7 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is verkoper nimmer aansprakelijk.

13.8 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt.

13.9 Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden.

13.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

Artikel 14 Risico-overgang/vervoer
14.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze zaken aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.

14.2 Indien verkoper voor vervoer/verzending van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Verkoper bepaalt de wijze van vervoer.

14.3 De verkochte goederen worden door verkoper slechts verzekerd, op kosten van koper, indien koper dit verlangen tijdig en schriftelijk aan verkoper mededeelt.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Natuurrampen, epidemieën, oorlogen, overheidsmaatregelen, export- of importbelemmeringen, werkstakingen in het bedrijf van verkoper, vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

15.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.

15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.5 Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16 Auteursrechten
16.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van de Auteurswet.

16.2 Alle door verkoper verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van verkoper, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 17 Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid
Indien meer personen als koper optreden, zijn zij alle hoofdelijk voor de gehele overeenkomst gebonden. Alle verbintenissen uit een onder deze voorwaarden vallende overeenkomst voortvloeiende zijn ondeelbaar.

Artikel 18 Authentieke versie
Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 19 Geschillen
De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21 Wijziging voorwaarden
Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijziging jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 22 Deponering voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Brabant onder KvK-nummer 18045573.